Un centru regional modern al oportunităţilor – aşa se vede Ungheniul în 2020

Un centru regional modern al oportunităţilor E o certitudine: avem o viziune clară a dezvoltării raionului în următorii 9 ani. Consiliul Raional Ungheni a aprobat, în şedinţa sa din 23 februarie curent, Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului pentru perioada 2012-2020.
“Un pol de creştere durabilă, un centru regional modern al oportunităţilor, în care cetăţenii să  muncească şi să trăiască decent, să aibă acces şi condiţii adecvate pentru educaţie şi studii, să beneficieze de servicii sociale, de sănătate şi cultură de calitate, cu o comunitate de afaceri dinamică şi competitivă, cu autorităţi locale responsabile şi deschise, cu cetăţeni activi” – iată ce-şi propune noua Strategie.
Iar raionul Ungheni are resurse, capacităţi, potenţial economic, uman, administrativ, asociativ, are privilegiul de vecinătate cu UE, are o infrastructură avantajoasă pentru a deveni cu adevărat un pol de dezvoltare în regiune.
Asupra Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru următorii 9 ani s-a muncit intens în cadrul şedinţelor Grupului de lucru, au fost efectuate sondaje, s-au făcut analize specifice ca, în cele din urmă, să fie stabilite ca domenii prioritare de dezvoltare economică şi socială următoarele patru domenii:
– infrastructură şi mediu;
– economie, agricultură, turism;
– social;
– guvernare locală.
I. INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU
Prioritatea 1. Reabilitarea dezvoltării infrastructurii publice şi protecţia mediului
Obiectivul general 1.1: Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere
Vor fi efectuate lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor naţionale, regionale şi locale conform proiectelor aprobate (în anul 2012, demarează lucrările pe DR1 Chişinău – Ungheni- Sculeni, a segmentului de drum „centura de ocolire a oraşului Ungheni” cu construcţia podului rutier peste Prut).

Obiectivul general 1.2. Modernizarea, extinderea sau înfiinţarea reţelelor de utilităţi publice de bază
Vor fi efectuate lucrări de modernizare, extindere şi construcţie a reţelelor de gaz, apeducte şi canalizare, staţii de epurare şi filtrare a apei.
Gazoducte: Buşila – Chirileni – Cioropcani; Buşila – Negurenii Vechi – Ţîghira – Coşeni; Medeleni, Blindeşti, Floreni, Sculeni, Gherman; Agronomovca, Hristoforovca, Bumbăta, Romanovca, Corneşti; Corneşti – Cornova.
Apeducte: Alexeevca, Floriţoaia Nouă, Mănoileşti, Cetireni, Unţeşti; Ungheni – Pîrliţa; Agronomovca – Chirileni; Todireşti.
În calitate de parteneri, vor fi susţinute lucrările de implementare a proiectului „Conducta de interconectare a sistemului de transportare gaze a R Moldova cu sistemul naţional de transportare gaze România”.

Obiectivul general  1.3. Gestionarea eficientă a deşeurilor
Vor fi reconstruite, amenajate, autorizate rampele de deşeuri menajere în Ungheni şi în alte 4 primării, va fi amenajată gunoiştea regională din Pîrliţa, va fi extinsă activitatea ÎM “AVE Ungheni” la capitolul evacuarea deşeurilor menajere din 4 localităţi ale raionului, vor fi implementate proiecte privind managementul eficient al deşeurilor.
Obiectivul general 1.4. Eficientizarea energetică şi dezvoltarea surselor alternative
Vor fi proiectate şi construite centrale termice pe bază de biomasă (în gimnaziile Sineşti şi Condrăteşti), va fi termoficat cu baterii solare gimnaziul din Alexeevca, vor fi reabilitate spaţii şi instituţii publice prin instalarea unor noi sisteme de producere a energiei din surse regenerabile.

Obiectivul general 1.5. Acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la protecţia mediului
Vor fi organizate diverse activităţi (bilunarul de înverzire şi salubrizare, concursurile „Cea mai verde şi salubră localitate”, „Rîu curat de la sat la sat”).
Obiectivul general 1.6. Managementul situaţiilor de urgenţă şi alarmare
Va fi procurat echipamentul şi tehnica necesară pentru situaţii de urgenţă, vor fi organizate centre de comandă şi control fix şi mobil, va fi implementat sistemul de alarmare şi comunicare.
II. ECONOMIE. AGRICULTURĂ. TURISM
Prioritatea 2. Dezvoltarea competitivităţii economice
Obiectivul general 2.1. Susţinerea creării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) Asistenţă şi consultanţă pentru deschiderea şi dezvoltarea  noilor afaceri, vor fi organizate şi sprijinite activităţile de formare antreprenorială şi de pregătire a managerilor, va fi acordată asistenţă primăriilor pentru elaborarea/ actualizarea programelor şi strategiilor de dezvoltare socio-economică, va fi încurajat parteneriatul public-privat, vor fi elaborate şi implementate proiecte privind încurajarea creării şi dezvoltării IMM, va fi organizat anual Concursul raional „Businessmanul Anului”, va fi încurajată şi susţinută participarea agenţilor economici la expoziţii, tîrguri, vizite de studiu, vor fi create şi dezvoltate incubatoare/clustere de afaceri, înfiinţat un Tîrg comercial transfrontalier pentru promovarea produselor agro-alimentare şi de meşteşugărit în Zagarancea.
Obiectivul general 2.2. Valorificarea potenţialului agro-alimentar
Instruire, consultanţă şi asistenţă tehnică, şcolarizare permanentă prin organizarea seminarelor şi studiilor cu participarea savanţilor din agricultură. Vor fi reduse suprafeţele de terenuri agricole nelucrate, vor fi aplicate metode avansate contra eroziunii solului, va fi sporită fertilitatea lui, vor fi susţinuţi şi încurajaţi producătorii agricoli, va fi stimulată crearea centrelor dotate cu sisteme frigorifice pentru colectarea şi sortarea produselor agricole, a laptelui, vor fi dezvoltate pieţele agroalimentare, valorificat potenţialul staţiilor meteo, va fi creat un Centru de pedologie şi agrochimie, vor fi identificaţi agenţi economici interesaţi de producerea produselor ecologice, va fi susţinută şi încurajată participarea producătorilor agricoli la expoziţii, tîrguri, concursuri, vizite de studiu.
Obiectivul general: 2.3. Asigurarea atragerii investiţiilor
Se vor organiza şi se va participa la evenimente menite să faciliteze acţiunile promoţionale, contactele economice şi să promoveze oportunităţile de investiţii (forumuri, simpozioane), vor fi elaborate şi diseminate informaţii relevante cu privire la mediul local de afaceri, promovate investiţii în infrastructură, va fi editat Pachetul informativ pentru potenţiali investitori, vor fi încurajate servicii de consultanţă şi asistenţă pentru dezvoltarea abilităţilor şi a mijloacelor specifice IMM pentru accesarea pieţelor externe, va fi susţinută dezvoltarea şi extinderea activităţii Zonei Economice Libere
„Ungheni-Business”, construirea centrelor de afaceri şi a piaţelor agricole (în 2012, începe construcţia pieţei en-gros la Sculeni).
Obiectivul general: 2.4. Valorificarea potenţialului turistic
Lucrări de restaurare, protecţie şi conservare a obiectivelor din patrimoniul cultural. Vor fi create muzee tematice (muzeul satului, ceramicii, covoarelor), vor fi valorificate şi amenajate obiective turistice naturale, va fi creată infrastructura de suport în domeniul turismului, vor fi identificate şi promovate itinerare turistice, va fi organizată participarea la tîrguri şi expoziţii de turism, activităţi de formare şi schimb de experienţă, promovate produse şi dezvoltate branduri turistice.
III. SOCIAL
Prioritatea  3. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, învăţămînt şi cultură
Obiectivul general 3.1. Modernizarea/ reabilitarea infrastructurii sociale
Lucrări de construcţie a spitalului regional (cu 200-250 paturi) în oraşul Ungheni, a secţiei pat-anatomice, lucrări de reparaţie a 25 de instituţii medicale şi CMF Ungheni, a 12 instituţii de învăţămînt, a căminelor culturale (Gherman, Măcăreşti, Todireşti, Costuleni, s. Corneşti, Petreşti, Cornova, Hîrceşti, Condrăteşti, Alexeevca, Mînzăteşti). Va fi creat Centrul de sănătate binevoitoare tinerilor, un centru diagnostic medical modern, vor fi procurate aparate medicale performante (aparat radiologic mobil, mamograf), implementate proiecte de menire socială.
Prioritatea 4. Dezvoltarea serviciilor sociale, educaţionale, de sănătate şi cultură de mai bună calitate
Obiectivul general 4. 1. Crearea şi diversificarea serviciilor alternative sociale şi de sănătate
Obiectivul general 4. 2. Asigurarea dezvoltării durabile a sistemului de învăţămînt
Obiectivul general 4. 3. Punerea în valoare a moştenirii culturale
Va fi asigurată dezvoltarea profesională continuă a angajaţilor din domeniu, vor fi implementate servicii de performanţă (hemodializă, tomografia computerizată, servicii de imagistică), va funcţiona Departamentul de urgenţă în cadrul Spitalului raional, implementate/ continuate programele naţionale şi teritoriale.
Vor fi dezvoltate serviciile sociale („Echipa mobilă”, Serviciul socio-educativ pentru familii cu copii în situaţie de risc, Serviciul de îngrijiri la domiciliu a persoanelor ţintuite la pat, Serviciul de tip familial al persoanelor adulte, Asistenţa parentală profesionistă pentru copiii aflaţi în dificultate, Sprijin familial, reintegrare şi prevenirea abandonului, Casa de tip familial).
Va fi dezvoltat învăţămîntul incluziv, implementată reforma structurală în educaţie prin reorganizarea reţelei şcolare (dezvoltate şcolile de circumscripţie), dezvoltat şi susţinut potenţialul creativ şi intelectual al elevilor prin prisma programelor pentru copiii dotaţi, vor fi extinse serviciile educaţionale prin: crearea Centrului psihopedagogic raional, aplicarea programelor educaţionale de alternativă, crearea Centrului regional de educaţie ecologică „Eco-ED”, crearea parteneriatelor cu familia, va fi organizat Forumul de idei pedagogice „Dialoguri unghenene”, vor fi elaborate şi implementate strategii, planuri, instrucţiuni, fişe metodologice şi de evaluare, ghiduri de bune practici în instituţii de învăţămînt, va fi asigurat accesul tinerilor la viaţa publică şi promovarea poziţiei civice active.
IV. GUVERNARE LOCALĂ
Prioritatea 5. Consolidarea capacităţii managementului administraţiei publice locale
Obiectivul general 5.1. Modernizarea relaţiei cetăţean – administraţie
Obiectivul general 5.2. Utilizarea eficientă a banilor publici şi creşterea veniturilor
Vor fi desfăşurate acţiuni de informare a cetăţenilor privind activitatea autorităţilor publice, vor fi implementate programe/ planuri de acţiuni specifice (Zilele dreptului de a şti, Săptămîna Europeană  a Democraţiei Locale), vor fi organizate diverse concursuri raionale, audieri, dezbateri şi întîlniri publice privind elaborarea şi execuţia bugetelor, vor fi instruiţi funcţionarii publici şi aleşii locali, vor fi înaintate iniţiative de îmbunătăţire a actelor normative şi legislative, va fi asigurată transparenţa şi concurenţa loială în procedura de achiziţii publice.
Prioritatea 6. Dezvoltarea regională şi cooperarea transfrontalieră
Obiectivul general 6.1. Îmbunătăţirea şi extinderea cooperării regionale şi internaţionale
Vor fi stabilite parteneriate şi implementate proiecte/ programe de dezvoltare internaţională, regională şi transfrontalieră (ADRC, Euroregiunea “Siret-Prut-Nistru”, POC Ro-Ua-Md, Bazinului Mării Negre etc.), vor fi create şi dezvoltate birouri, centre, asociaţii, fundaţii regionale, itinerare turistice, organizate conferinţe, simpozioane, forumuri, festivaluri, activităţi sportive, olimpiade şcolare, expediţii folclorice internaţionale şi regionale (festivalurile „Maluri de Prut”, „Hora Prutului” etc.).
Procesul de monitorizare  şi evaluare a Strategiei va fi asigurat de Consiliul pentru dezvoltare locală şi regională, format din reprezentanţi ai autorităţilor publice, instituţiilor statului, ONG-urilor, mediului privat şi ai grupurilor interesate din comunitate.
Un centru regional modern al oportunităţilor


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *